NIE JESTEŚ ZALOGOWANY

Program stypendiów
akademickich

Nabór do programu "PRYMUSI" na rok akademicki 2023/2024 jest zawieszony.

W roku 2019 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia uruchomiła nowy Program stypendiów akademickich PRUMUSI. Adresatem tego programu jest wybitnie uzdolniona młodzież w zakresie przedmiotów technicznych i technologicznych, rozpoczynająca studia, mogąca pochwalić się dyplomami uznanych konkursów naukowych, olimpiad krajowych i/lub międzynarodowych i pochodząca z rodzin o niskich dochodach.

Idea

Nabór do programu "PRYMUSI" na rok akademicki 2023/2024 jest zawieszony.

Stypendium PRYMUSI przyznawane przez Fundację dotyczy współfinansowania wydatków związanych ze studiami wyższymi (utrzymanie, akademik, pomoce naukowe) odbywanymi na kierunkach technicznych i technologicznych, istniejącymi na krajowych uczelniach akademickich. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku z możliwością jego przedłużenia na kolejne lata, warunkiem jednak jego kontynuacji jest uzyskanie przez stypendystę średnich wyników akademickich na poziomie najwyższym na danej uczelni lub o jeden stopień niższym.

Adresaci

Nabór do programu "PRYMUSI" na rok akademicki 2023/2024 jest zawieszony.

Program jest adresowany do maturzystów, którzy: 

  • Mają ambicje i aspiracje
  • Są laureatami uznanych konkursów naukowych, olimpiad krajowych i/lub międzynarodowych z przedmiotów technicznych lub technologicznych
  • Zostali przyjęci na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polską uczelnię akademicką, na kierunek techniczny lub technologiczny
  • A dodatkowo spełniają pozostałe warunki określone w Statucie i w Regulaminie

Podstawowe założenia programu

  1. Wszystkie zasady i kryteria przyznawania stypendiów, procedurę rekrutacji, a także wysokość stypendiów określa Regulamin przyznawania stypendiów akademickich "PRYMUSI".
  2. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji. Decyzje są ostateczne i oparte na statucie Fundacji i Regulaminie "PRYMUSI". Według ogólnych zasad przedstawionych poniżej:
  • Wniosek musi być bardzo skrupulatnie wypełniony (zgodnie z Regulaminem "PRYMUSI")
  • Wszystkie wnioski wypełnione niezgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu "PRYMUSI" zostają odrzucone.
  • Zarząd Fundacji określa ilość stypendiów przeznaczonych na dany rok akademicki w Regulaminie "PRYMUSI".
  • Stypendium wypłacane jest w dziesięciu ratach od października do lipca.

 

W tekście gdzie użyta jest pełna nazwa Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia, używać się będzie określenia FUNDACJA

W tekście gdzie użyta jest pełna nazwa Stypendium Akademickie, używać się będzie określenia STYPENDIUM

Program rozwoju

Nabór do programu "PRYMUSI" na rok akademicki 2023/2024 jest zawieszony.

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia program "PRUMUSI" rozpoczęła w 2019 roku i do chwili obecnej udzieliła łącznie 6 stypendiów studentom o wyjątkowych zdolnościach i osiągnięciach naukowych.