NIE JESTEŚ ZALOGOWANY

Program stypendiów
akademickich

W roku 2019 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ​uruchomiła nowy Program stypendiów Zagranicznych. Adresatem tego programu jest młodzież pochodząca z rodzin o niskich dochodach, wybitnie uzdolniona w zakresie przedmiotów technicznych i technologicznych, mogąca pochwalić się dyplomami uznanych konkursów naukowych, olimpiad krajowych i/lub międzynarodowych, która wybrała studia wyższe na renomowanej europejskiej uczelni akademickiej.

Idea

Stypendia Zagraniczne przyznawane przez Fundację dotyczą współfinansowania wydatków związanych ze studiami wyższymi (utrzymanie, czesne, pomoce naukowe) odbywanymi na kierunkach technicznych i technologicznych, istniejącymi na renomowanych europejskich uczelniach. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku z możliwością jego przedłużenia na kolejne lata, warunkiem jego kontynuacji jest uzyskanie przez stypendystę średnich wyników akademickich na poziomie najwyższym na danej uczelni lub o jeden stopień niższym.

Adresaci

Program jest adresowany do maturzystów, którzy:

  • Mają ambicje i aspiracje
  • Są laureatami uznanych konkursów naukowych, olimpiad krajowych i/lub międzynarodowych z przedmiotów technicznych lub technologicznych
  • Zostali przyjęci na pierwszy rok studiów stacjonarnych na renomowanej, europejskiej uczelni zagranicznej
  • Pochodzą z rodzin o niskich dochodach
  • A dodatkowo spełniają pozostałe warunki określone w Statucie i w Regulaminie dotyczącym Stypendium Zagranicznego

Podstawowe założenia programu

  1. Wszystkie zasady i kryteria przyznawania stypendiów, procedurę rekrutacji a także wysokość i ilość stypendiów określa Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów zagranicznych przez Fundację na dany rok akademicki.
  2. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji. Decyzje są ostateczne i oparte są na statucie Fundacji i Regulaminie. Według ogólnych zasad przedstawionych poniżej:
  • Wniosek musi być bardzo skrupulatnie wypełniony (zgodnie z Regulaminem)
  • Wszystkie wnioski wypełnione niezgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu zostają odrzucone.
  • Stypendium będzie wypłacane w ratach których ilość i wysokość określa umowa zawarta między stypendystą i Fundacją

 

W tekście gdzie użyta jest pełna nazwa Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia, używać się będzie określenia FUNDACJA

W tekście gdzie użyta jest pełna nazwa Stypendium Akademickie, używać się będzie określenia STYPENDIUM

Program rozwoju

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia program "Stypendia Zagraniczne" rozpoczęła w 2019 roku i do chwili obecnej udzieliła łącznie 11 stypendiów studentom o wyjątkowych zdolnościach i osiągnięciach naukowych, którzy dostali się na najlepsze uczelnie europejskie.