NIE JESTEŚ ZALOGOWANY

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem – jest to najważniejszy dokument przy aplikowaniu o stypendium.


REGULAMIN programu stypendialnego

„PIERWSZY ROK”

9 edycja na rok akademicki 2020/2021


Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów akademickich w ramach Programu przez FundacjęEdukacyjnąim. Jerzego Juzonia, zwaną w dalszej treści Regulaminu Fundacją (FEJJ). Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą uzyskania stypendium Fundacji, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Fundatora lub Zarządu Fundacji zwanego dalej Zarządem.

Prawo do wnioskowania o stypendium przysługuje osobom,które spełniają kryteria określone wRegulaminie Fundacji.

I. Postanowienia ogólne

§1

1.Stypendium akademickie zwane dalej„stypendium” przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych (dziennych) podejmowanych po raz pierwszy, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach akademickich (szczegółowe kryteria znajdują się w §3).

2.W roku akademickim 2020/2021 Fundacja przewiduje przyznać 400 stypendiów.

3.Proces rekrutacji stypendystów odbywa się wyłącznie przez Internet.

4.Formularz online udostępniany jest nieodpłatnie przez FEJJ i stanowi usługę elektroniczną w rozumieniu ustawy zdnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) – dalej Usługa.

5.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym FEJJ obejmują:

a)podłączenie doInternetu,

b)dowolną przeglądarkę internetową zaktualizowaną do najnowszej wersji (Mozilla Firefox min. Wersja 60.0; Google Chrome min. Wersja 53; Opera min. Wersja 53; Microsoft EDGE min. Wersja42.17134; Safari 11.1),:

c)system operacyjny Microsoft Windows XP/Vista/2008/7/8/10, Mac Os 10.13

d)włączenie aktywnej obsługi technologii Java Script,

e)włączenie aktywnej obsługi tzw.„cookies” (plików cookies),

f)włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. „SSL”),

g)zainstalowanie lub uruchomienie oprogramowania do obsługi technologii Flash w wersji 9,

h)w przypadku urządzeń mobilnych:posiadanie urządzenia mobilnego wyposażonego w jeden z poniższych systemów:

i.Android OS w wersji co najmniej 4.0

ii.iOS w w ersjico najmniej [.]5.0.

§2

 1. Stypendia przyznaje Fundator lub Zarząd Fundacji. Lista stypendystów Fundacji jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.
 2. Formularz wniosków stypendialnych będzie aktywny od 6 lipca 2020r. na stronie internetowej Fundacji.
 3. Wnioski, które do 11 września 2020r. do godziny 16:00 nie uzyskały w systemie informatycznym Fundacji wszystkich potwierdzeń, nie będą rozpatrywane.
 4. Kandydaci do stypendium, nie spełniający warunków formalnych Regulaminu, otrzymają indywidualne zawiadomienie, o tym fakcie, drogą mailową w terminie do 18 września 2020r.
 5. Kandydaci do stypendium spełniający warunki formalne Regulaminu, po przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji, otrzymają indywidualnie drogą mailową informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium w terminie do 1 października 2020r.
 6. Regulamin nie przewiduje ograniczeń co do kierunku studiów.

7.Stypendysta powinien angażować się w działalność na rzecz Fundacji, w tym w szczególności szerzyć wiedzę o Fundacji oraz promować programy stypendialne FEJJ.


II. Kryteria i tryb przyznawania stypendiów

§3

1.Kandydatem do ubiegania się o stypendium akademickie może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a)Ukończyła dzienną szkołę średnią (dla młodzieży) i zdała egzamin maturalny w 2019 roku lub 2020 roku,

b)W roku akademickim 2020/2021 została przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni akademickiej[3] i po raz pierwszy podejmuje studia. Baza uczelni akademickich znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w systemie POL-on,

c)Jest zameldowana na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy,

d)Średni miesięczny dochód na jednego członka jej rodziny nie przekroczył w 2019 roku kwoty 1350 PLN netto,

e)Posiada obywatelstwo polskie,

f)Jest wyłącznym posiadaczem rachunku bankowego bez przypisanych pełnomocników,

g)Posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.

2.Wszelkie inne motywacje nie uprawniają do zmiany warunków rozpatrywania wniosku.

3.W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria określone w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania w danym roku akademickim, o pierwszeństwie uzyskania stypendium decyduje data i godzina, z którą wniosek uzyskał komplet potwierdzeń (został zweryfikowany przez system informatyczny Fundacji).

4.Wniosek zweryfikowany przez system, to wniosek wypełniony na osobistym koncie kandydata (na www.fejj.pl) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu, oraz potwierdzony drogą elektroniczną w systemie informatycznym Fundacji w następujący sposób:

a)Potwierdzenie adresu zameldowania kandydata odbywa się na podstawie załączonego do Wniosku skanu zaświadczenia z właściwego Urzędu Gminy lub Miasta.

b)Potwierdzenie przyjęcia na uczelnię odbywa się w jeden z wymienionych poniżej sposobów:

i)Uczelnia dokonuje elektronicznego potwierdzenia poprzez kliknięcie przycisku „potwierdzam” w mailu nadesłanym przez Fundację,

ii)Uczelnia wystawia zaświadczenie w formie papierowej, którego skankandydat załącza do Wniosku,

iii)Załączenie przez kandydata do wniosku Print Screen’a (zrzutu ekranu) z indywidualnego konta studenta, z Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK), potwierdzającego przyjęcie na studia, wraz z podpisanym Oświadczeniem kandydata.

c)Złożenie oświadczeń, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól obok treści tych oświadczeń:

i)Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z REGULAMINEM programu stypendialnego „PIERWSZY ROK” 9edycja na rok akademicki 2020/2021i akceptuję jego warunki.

ii)Oświadczam,że jestem jedynym posiadaczem rachunku bankowego, wskazanego przeze mnie we wniosku. Oświadczam również, że rachunek ten nie ma przypisanych żadnych pełnomocników.”

iii)Oświadczam,iż jestem świadomy(a) przetwarzania i przesyłania do wskazanych przeze mnie podmiotów, moich danych osobowych, w celach związanych z działalnością Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia, zgodnie z przekazaną mi informacją w przedmiocie przetwarzania danych osobowych.

iv)„Oświadczam, że zapoznałem(am) się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.”

v)„Oświadczam, iż jestem świadom(a) prawa sprawdzenia przez Fundację prawdziwości danych, zawartych w moim wniosku, w instytucjach w tym wniosku przeze mnie wpisanych.”

vi)„Oświadczam, iż informację o przetwarzaniu danych osobowych w Załączniku nr 3 przekażę wszystkim członkom mojej rodziny uwzględnianych przy obliczaniu średniego dochodu, chyba że będzie to niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.”

vii)Oświadczam, iż wyrażam dobrowolną zgodę na wystawianie i udostępnianie mi elektronicznych deklaracji PIT-11 przez Fundację na moim osobistym koncie na www.fejj.pl w formie pliku do pobrania .”

Wypełnienie wniosku oraz złożenie oświadczeń jest obowiązkowe i wymagane. Niewypełnienie w całości tych punktów uniemożliwi kandydatowi udział w programie stypendialnym.

5.Wniosek może być wypełniony wieloetapowo. Na dowolnym etapie jego wypełniania możliwe jest zapisanie wprowadzonych danych i powrót do nich w późniejszym terminie. Dopiero po zapisaniu wszystkich danych, zaznaczeniu wszystkich oświadczeń oraz obliczeniu dochodu (wypełnia się automatycznie po skrupulatnym wypełnieniu tabelki z zakładki „obliczanie dochodu” na osobistym koncie kandydata na www.fejj.pl zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu), wniosek można wysłać do Fundacji. Jest on jednocześnie automatycznie wysyłany do adresata[1] celem potwierdzenia odpowiednich danych. Z tym momentem dochodzi do zawarcia umowy o skorzystanie z Usługi, o której mowa w § 1 ust. 4 powyżej.

6.W polach „adres e-mail” do adresata [1]należy wpisać służbowy adres e-mail, który musi zawierać domenę danej instytucji.

III. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków

§4

 1. Kandydat do stypendium spełniający łącznie wszystkie warunki wymienione w §3, ust. 1, po przyjęciu na I rok studiów, skrupulatnie wypełnia wniosek on-line na stronie www.fejj.pl. Następną czynnością jest wypełnienie i dostarczenie adresatowi [1] pisemnego upoważnienia [2], zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu. Czynność tą należy wykonać przed wysłaniem wniosku drogą elektroniczną do Fundacji. Upoważnień nie należy wysyłać do Fundacji.
 2. Kandydat po dokonaniu czynności określonej w ust. 1 powyżej, klika przycisk „wyślij wniosek”, co powoduje automatyczne przesłanie wniosku jednocześnie do Fundacji i uczelni [1]celem jego potwierdzenia. Po naciśnięciu przycisku „potwierdzam” przez kompetentną osobę potwierdzającą [1], do Fundacji zostaje wysłana wiadomość zwrotna, a na koncie kandydata pojawia się informacja o wpłynięciu potwierdzenia. W przypadku kliknięcia przycisku „nie potwierdzam” na koncie kandydata odblokowuje się opcja zmiany danych i ponownego wysłania wniosku. W przypadku braku odpowiedzi ze strony adresata [1] kandydat powinien wyjaśnić powód braku potwierdzenia od adresata oraz skontaktować się z Fundacją. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za dopilnowanie i uzyskanie potwierdzenia w regulaminowym terminie oraz poinformowanie Fundacji o braku otrzymania maila przez adresata [1]. W przypadku trudności z uzyskaniem elektronicznego potwierdzenia od adresata [1] kandydat ma możliwość załączenia do Wniosku skanu dokumentu potwierdzającego przyjęcie na uczelnię / wpis na listę studentów.
 3. Ostateczny termin uzyskania niezbędnych potwierdzeń w systemie Fundacji upływa z dniem 11 września 2020 r. o godzinie 16:00.
 4. Aplikując o stypendium, kandydat podaje konkretną uczelnię, wydział i kierunek, na który został przyjęty. Zmiana uczelni i/lub kierunku przed zakończeniem rekrutacji jest równoznaczna z koniecznością ponownego uzyskania potwierdzenia przyjęcia na nową uczelnię.
 5. Wniosek wypełniony niezgodnie z Załącznikiem nr 1 zostanie odrzucony.
 6. Wszelkie dane we wniosku muszą być zgodne ze stanem faktycznym (zakaz dostarczania przez kandydata treści o bezprawnym charakterze). Przekazanie przez kandydata we wniosku nieprawdziwych informacji może skutkować złożeniem przez Fundację zawiadomienia o naruszenie art. 286 kodeksu karnego. Fundacja zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawdziwości przekazanych informacji poprzez instytucje wskazane we wniosku przez kandydata.
 7. Dnia 5 października 2020 roku zostanie wysłana do adresata [1] mailowa prośba o potwierdzenie rozpoczęcia studiów (dotyczy osób, którym zostało przyznane stypendium). Przed wysłaniem prośby przez Fundację student ma obowiązek złożenia upoważnienia (Załącznik nr 2 do Regulaminu) do Dziekanatu uczelni. W przypadku konieczności zmiany organu uczelni potwierdzającego rozpoczęcie studiów, student wprowadza nowe dane kontaktowe na swoim koncie i czeka na akceptację zmiany przez pracownika Fundacji. Zmiana ta umożliwia jedynie zmianę organu uczelni, nie uprawnia zaś do zmiany samej uczelni. Potwierdzenie należy uzyskać do 23 października 2020r. w systemie informatycznym Fundacji. Dziekanat dokonuje potwierdzenia poprzez kliknięcie przycisku „potwierdzam”. Kliknięcie przycisku „nie potwierdzam” lub nieprzekazanie Fundacji wymaganego potwierdzenia w terminie, skutkuje skreśleniem z listy stypendystów. Student ponosi pełną odpowiedzialność za dopilnowanie i uzyskanie potwierdzenia w regulaminowym terminie oraz poinformowanie Fundacji o braku otrzymania maila przez dziekanat uczelni. W przypadku trudności z uzyskaniem elektronicznego potwierdzenia od adresata [1] kandydat ma możliwość załączenia w systemie informatycznym Fundacjiskanu zaświadczenia potwierdzającego status studenta. Dokument wydany przez dziekanat powinien zawierać pieczątkę uczelni, czytelny podpis osoby wydającej dokument oraz datę wydania dokumentu i być dostarczony w regulaminowym terminie.
 8. Dnia 1 marca 2021 roku zostanie wysłana do dziekanatu mailowa prośba o potwierdzenie pełnego zaliczenia I semestru lub kontynuacji studiów w przypadku rozliczenia rocznego. W terminie do 20 marca 2021 roku, stypendysta zobowiązany jest do uzyskania z Dziekanatu uczelni potwierdzenia, w systemie informatycznym Fundacji, pełnego zaliczenia I semestru lub kontynuacji studiów w przypadku rozliczenia rocznego. W tym celu należy dostarczyć do dziekanatu uczelni upoważnienie oraz zgodę do potwierdzenia danych (Załącznik nr.2). W przypadku konieczności zmiany adresu mailowego lub organu uczelni potwierdzającego rozpoczęcie studiów, student wprowadza nowe dane kontaktowe na swoim koncie i czeka na akceptację zmiany przez pracownika Fundacji. Zmiana ta umożliwia jedynie zmianę organu uczelni, nie uprawnia zaś do zmiany samej uczelni. Dziekanat dokonuje potwierdzenia drogą elektroniczną poprzez kliknięcie przycisku „potwierdzam”. Kliknięcie przycisku „nie potwierdzam” lub niewpłynięcie do systemu Fundacji wymaganego potwierdzenia w regulaminowym terminie, uzasadnia cofnięcie prawa do otrzymania niewypłaconego jeszcze stypendium. Stypendysta ponosi pełną odpowiedzialność za dopilnowanie i uzyskanie potwierdzenia zaliczenia I semestru w regulaminowym terminieoraz poinformowanie Fundacji w przypadku braku otrzymania maila przez dziekanat uczelni. W przypadku trudności z uzyskaniem elektronicznego potwierdzenia od adresata [1] stypendysta ma możliwość załączenia w systemie informatycznym Fundacjiskanu zaświadczenia potwierdzającego pełne zaliczenie I semestru. Dokument wydany przez dziekanat powinien zawierać pieczątkę uczelni, czytelny podpis osoby wydającej dokument oraz datę wydania dokumentu i być dostarczony w regulaminowym terminie.

9.Niezaliczenie I semestru, otrzymanie warunkowego zaliczenia I semestru lub przejście na II semestr z długiem punktowym ECTS uzasadnia wykluczenie stypendysty z dalszego udziału w programie.

10.W terminie od 14 czerwca do 23 lipca 2021r. stypendysta zobowiązany jest do przekazania Fundacji przez swoje konto na www.fejj.pl informacji dotyczącej zaliczenia II semestru w formie jak niżej:

-zaliczyłem (-am) II semestr,

-zaliczyłem (-am) II semestr częściowo,

-nie zaliczyłem (-am) II semestru.

Zaznaczenie jednej z wyżej wymienionych możliwości przez stypendystę nie pociąga jakichkolwiek konsekwencji finansowych.

Nieprzekazanie przedmiotowych informacji w terminie do dnia 23 lipca 2021 roku uzasadnia pozbawienie prawa do otrzymania stypendium za miesiąc lipiec.

 1. Z Fundacją można kontaktować się wyłącznie poprzez adres e-mail (styp.1rok@fejj.pl). Odpowiedź zostanie udzielona tylko na wiadomości podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem.
 2. Powyższy adres jest właściwy także w przypadku reklamacji w zakresie problemów natury technicznej. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie.

IV. Wypłacanie Stypendium

§5

1.Lista stypendystów jest zatwierdzana przez Fundatora lub Zarząd do 1 października 2020r. Od decyzji Fundatora lub Zarządu nie ma odwołania. Informacja o przyznaniu lub nie przyznaniu stypendium jest wysyłana do stypendystów indywidualnie drogą mailową. Status na koncie studenta nie jest informacją wiążącą.

2.Stypendium na rok akademicki 2020/2021 wynosi 6000 PLN i jest wypłacane co miesiąc w 10 ratach. Rata w październiku wynosi 900 PLN, w listopadzie i w grudniu wynosi 800 PLN, a raty od stycznia do lipca wynoszą po 500 PLN.

3.Przyznane stypendia są wypłacane począwszy od października 2020r. do lipca 2021r., zawsze w terminie do ostatniego dnia miesiąca, wyłącznie na osobisty rachunek bankowy studenta podany we wniosku.

4.Stypendium, które nie zostało wypłacone w terminie z powodu okoliczności wynikających nie z winy Fundacji,będzie wypłacane wraz z najbliższą planowaną comiesięczną wypłatą.

V. Postanowienia końcowe

§6

1.Stypendysta zobowiązany jest zawiadomić mailowo Fundację w terminie 7 dni o:

a)otrzymaniu urlopu dziekańskiego,

b)przerwaniu studiów,

c)niezaliczeniu I semestru,

d)zmianie uczelni i/lub kierunku studiów w trakcie roku akademickiego.

2.Zdarzenia wymienione w ust. 1 pkta), b) i c) stanowią podstawę wykluczenia stypendysty z dalszego udziału w Programie.

3.Zdarzenie wymienione w ust. 1 pkt d)uzasadnia wykluczenie stypendysty z udziału w Programie, jeśli zmianie uczelni i/lub kierunku studiów towarzyszy zmiana charakteru studiów na niestacjonarne (wieczorowe, zaoczne itp.) lub uczelnia nie jest uczelnią akademicką. Jeżeli nie doszło do zmiany charakteru studiów a stypendysta nadal spełnia wszystkie warunki Regulaminu, to jest on zobowiązany zawiadomić mailowo Fundację w ciągu 7 dni. Niepoinformowanie Fundacji o wystąpieniu zdarzenia, uzasadnia wykluczenie z dalszego udziału w Programie, bez względu na charakter zdarzenia.

Do zawiadomienia należy załączyć skan dokumentu potwierdzający rozpoczęcie studiów na wskazanym kierunku/uczelni. Fundacja prześle prośbę o potwierdzenie do wskazanego organu uczelni i powiadomi o tym studenta. Student zobowiązany jest dostarczyć upoważnienie (Załącznik nr 2 do Regulaminu) do właściwego organu uczelni. W terminie 7 dni od wysłania prośby, uczelnia powinna potwierdzić (drogą mailową) Fundacji rozpoczęcie studiów na wskazanym kierunku. Po spełnieniu tych warunków, Fundacja zawiadomi stypendystę w ciągu 7 dni o swojej decyzji. Niewpłynięcie potwierdzenia do Fundacji w terminie,uzasadnia wykluczenie stypendysty z dalszego udziału w Programie.

4.W przypadku wypłacenia raty stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust. 2 i 3,stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium na rachunek bankowy Fundacji.

5.Osoba, która nie podjęła studiów tj.nie uczęszczała na zajęcia oraz nie zaliczyła żadnych kolokwiów i egzaminów, traci prawo do stypendium i ma obowiązek zwrotu otrzymanego już stypendium, w oparciu o decyzję Fundacji. Fundacja ma prawo dochodzenia o zwrot wyżej wymienionego stypendium na drodze prawnej.

6.Fundacja ma prawo skontrolować prawdziwość danych studenta w dowolnym terminie. Fundacja może również zażądać przesłania droga pocztową lub mailową oryginalnych dokumentów dotyczących prawidłowości wypełnienia tabeli potwierdzającej dochód na członka rodziny (Załącznik nr. 3 do Regulaminu), oraz innych dokumentów potwierdzających prawidłowość wypełnienia wniosku. Termin przesłania dokumentów drogą pocztową/skanem upływa po 5 dniach (liczy się data stempla pocztowego) od momentu otrzymania mailowego wezwania. Niewpłynięcie dokumentów do Fundacji w terminie, uzasadnia wykluczenie stypendysty z dalszego udziału w Programie. Dokumenty należy przechowywać w swojej dokumentacji przez cały okres wypłaty stypendium.

7.Niniejszy Regulamin uwzględnia przepisy dotyczące RODO, a wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r.,poz. 922, z późn. zm.).

Podpis:

………………………………………………………

Imię i Nazwisko:

Jerzy Juzoń - Fundator