NIE JESTEŚ ZALOGOWANY

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów krajowych przez Fundację Edukacyjną im. Jerzego Juzonia

(Program „PRYMUSI”)

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania krajowych stypendiów akademickich, dla wybitnie zdolnej młodzieży, przez Fundację Edukacyjną im. Jerzego Juzonia zwaną dalej „Fundacją”, w roku akademickim 2019/2020.


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Fundacja przyznaje stypendia krajowe w ramach programu „PRYMUSI” („Stypendia”) osobom o wyjątkowych uzdolnieniach - w zakresie przedmiotów technicznych i technologicznych, pochodzącym z rodzin o niskich dochodach.

2. Stypendia przyznawane przez Fundację dotyczą finansowania w całości (utrzymanie, akademik,kieszonkowe) lub w części kosztów studiów wyższych, odbywanych na kierunkach technicznych i technologicznych, istniejących na renomowanych krajowych uczelniach akademickich.

3. W roku akademickim 2019/2020 Fundacja oferuje maksymalnie 10 stypendiów o wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) rocznie każde, płatne w 10 równych ratach, począwszy odpaździernika 2019r.

4. Fundator lub Zarząd Fundacji ma możliwość powołania konsultanta lub doradcy, w celu weryfikacji aplikacji oraz wsparcia merytorycznego dla Zarządu.

5. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku akademickiego z możliwością jego przedłużenia na kolejne lata; warunkiem jednak jego kontynuowania jest uzyskanie przez stypendystę średnich wyników akademickich na poziomie najwyższym na danej uczelni lub o jeden stopień niższym.

6. Stypendium przyznaje Fundator lub Zarząd Fundacji. Decyzja o przyznaniu stypendium bądź jego odmowie jest decyzją ostateczną, mającą charakter uznaniowy, bez możliwości odwołania się od niej.


§ 2 KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW KRAJOWYCH

1. Do ubiegania się o stypendium uprawniona jest osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) Jest w ostatniej klasie dziennej szkoły średniej (dla młodzieży), zdała egzamin maturalny w roku składania wniosku o Stypendium lub w roku poprzedzającym,

b) Jest laureatem uznanych konkursów naukowych, olimpiad krajowych i/lub międzynarodowych z przedmiotów technicznych lub technologicznych,

c) Średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w roku poprzedzającym aplikację nie przekroczył 1350 zł netto. Potwierdzenie wysokości dochodów stanowi Załącznik nr 2K do niniejszego Regulaminu,

d) Posiada obywatelstwo polskie,

e) Posiada rachunek bankowy i jest jego jedynym posiadaczem,

2. Wszelkie inne motywacje nie uprawniają do zmiany warunków rozpatrywania wniosku.

3. Rekrutacja przeprowadzana jest trzyetapowo:

a) Etap I – to złożenie przez kandydata do stypendium wniosku do dnia 30 czerwca 2019r. ( drogą pisemną lub drogą elektroniczną) na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1K, zawierającego informacje dotyczące kandydata oraz wypełnienie przez kandydata i nadesłanie do Fundacji Załącznika nr 2K do niniejszego Regulaminu, a dotyczącego osiągniętych dochodów przez każdego członka rodziny kandydata.

b) Etap II – polega na indywidualnym spotkaniu – Zarządu bądź Fundatora z kandydatem do stypendium i przeprowadzeniu z nim bezpośredniej rozmowy dotyczącej motywacji do podjęcia studiów, planów, przedstawienia dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz weryfikacji wiedzy merytorycznej kandydata (etap ten będzie przeprowadzony do dnia 31 lipca 2019r.).

c) Etap III – w przypadku pozytywnego rezultatu rekrutacji w etapie I i II i po przedstawieniu potwierdzenia przyjęcia na studia, kandydat podpisuje - z Fundacją - indywidualną umowę, o której mowa w paragrafie poniżej.

4. O pierwszeństwie przyznania stypendium decyduje kolejność pomyślnego i kompletnego przejścia przez proces rekrutacji.

5. Proces rekrutacji na rok akademicki2019/2020 zostanie zakończony do dnia 14 sierpnia 2019r. i do tego dnia Fundacja poinformuje bezpośrednio każdego z kandydatów o decyzji przyznania bądź odmowie przyznania stypendium.

§ 3 OBOWIĄZKI STYPENDYSTY

1. Po podjęciu decyzji przyznania przez Fundację stypendium, a przed dokonaniem pierwszej wpłaty na konto stypendysty, kandydat zawiera z Fundacją – do dnia 13 września 2019r. - indywidualną Umowę stypendialną - zawierającą szczegółowe warunki przyznania i wypłaty stypendium, jak również prawa i obowiązki stron (wzór umowy stanowi Załącznik nr 3K ).


§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy z kandydatów może uczestniczyć tylko w jednym programie stypendialnym, organizowanym przez Fundację.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2019


Podpis:

………………………………………………………

Imię i Nazwisko:

Jerzy Juzoń - FundatorPodpis:

………………………………………………………

Imię i Nazwisko:

Krzysztof Juzoń – Viceprezes ZarząduPodpis:

………………………………………………………

Imię i Nazwisko:

Anna Łaniecka-Juzoń – Członek Zarządu